Sastanak Radne grupe za suprostavljanje fenomenu trgovine ljudima u BiH

Početkom mjeseca aprila održan je sastanak multidisciplinarne radne grupe na izradi drugog izvještaja “Monitoring i evaluacija politika suzbijanja trgovine ljudima” za period januar – decembar 2019. godine. Tokom trodnevnog radnog skupa, grupa od 15 profesionalaca uključenih u državni referalni mehanizam za pomoć žrtvama trgovine ljudima završila je sačinjavanje izvještaja o stanju trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini i položaju žrtava ovog krivičnog djela, a na osnovu podataka dobijenih mapiranjem, monitoringom i analizom istih.

Izvještaj za Bosnu i Hercegovinu će biti prezentiran na regionalnom skupu za područje Balkana koji će se održati do 6. mjeseca ove godine.

#BalkanActNow #preventionoftraffickinginpersons #StopTraffickingInPersons #stoptrgoviniljudima

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)