Analiza praćenja krivičnih i prekršajnih postupaka u oblasti zaštite od rodno zasnovanog nasilja

Cilj Analize je da bude podrška pravosudnom sistemu i drugim subjektima zaštite u sagledavanju i razumijevanju položaja žrtava/svjedoka i svjedokinja u sudskim postupcima i unapređenju prakse koja će garantovati implementaciju međunarodnih standarda koji su obavezni za BiH, a koji od institucija sistema traže da obezbijede podršku i zaštitu žrtvama, a počinioce kazne na način da sankcije budu djelotvorne, srazmjerne i da odvraćaju od vršenja djela rodno zasnovanog nasilja.

Zbog neujednačenog pravnog normiranja djela rodno zasnovanog nasilja u BiH ova analiza sadrži dva dijela, prvi koji se odnosi na postupanje pravosudnih institucija u Republici Srpskoj i Brčko distriktu BiH, a drugi koji se odnosi na Federaciju Bosne i Hercegovine.

Smatramo i zalažemo se da žrtve nasilja treba da imaju jednaku zaštitu i jednaka prava bez obzira u kojem dijelu Bosne i Hercegovine žive, zbog čega udruženim naporima djelujemo, razmjenjujemo iskustva sa ciljem ukazivanja na propuste u postupanju ali i na primjere dobrih praksi u sudovima Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta BiH.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)