Indirektna diskriminacija žena u oblasti stručnog usavršavanja

Pitanje:
Zovem se F. H. Zaposlena sam u poduzeću koje organizira kurseve stručnog usavršavanja i osposobljavanja radnika. Certifikat koji se dobije nakon kursa može pomoći u profesionalnom napredovanju u poduzeću i daljoj karijeri uopće. Moj je problem to što imam troje male djece i samohrana sam majka, a kursevi se održavaju u večernjim satima, od 19h, kada nikome ne mogu ostaviti djecu na čuvanje.
Kad sam zamolila poslodavca da pomakne održavanje kursa u ranijim satima, kad djeca mogu biti na produženom boravku u obdaništu, odbio je, rekavši da ga se ne tiče moja porodična situacija i da ne može samo zbog mene pomjerati termine. Na svoju veliku žalost, nisam u mogućnosti učestovati u edukaciji koja bi mi značajno pomogla u daljnjem profesionalnom napredovanju, a time poboljšala i moju finansijsku situaciju. Može li se išta učiniti?

Odgovor:
U Vašem slučaju poslodavac provodi indirektnu (neposrednu) diskriminaciju po osnovu spola. Kako biste zaštitili svoja prava, možete se obratiti se Instituciji Ombudsmana za ljudska prava u BiH podnošenjem žalbe, ali i tražiti zaštitu putem suda.

U konkretnom slučaju iako je odluka o vremenu održavanja kursa naizgled neutralna i ne favorizira niti jednu društvenu skupinu, diskriminatorna je prema ženama (posebno ukoliko imaju malu djecu i samohrane su majke), a na kojima je tradicionalno i stereotipno veći teret brige o porodičnim obavezama nego kada su u pitanju muškarci. Time su Vam umanjeni izgledi za stručno usavršavanje i napredovanje. Po zaprimanju Vaše žalbe Ombudsman će pokrenuti postupak, upozoriti poslodavca na rodnu i socijalnu neosjetljivost prakse koju je odredio, tražiti od njega očitovanje i provjeriti je li termin mogao biti pomaknut. Ukoliko se utvrdi da ta mogućnost postoji, Ombudsmen će dati preporuku da se odredi drugi termin, a zatim pratiti je li poslodavac postupio po preporuci. Ukoliko poslodavac ne postupi po preporukama Ombudsmana, možete zaštitu prava tražiti pred općinskim sudom.

Osnovno zakonsko uporište:
– Zakon o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik BiH“ broj 59/09)

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal