Indirektna diskriminacija žena u oblasti stručnog usavršavanja

Pitanje:
Zovem se F. H. Zaposlena sam u poduzeću koje organizira kurseve stručnog usavršavanja i osposobljavanja radnika. Certifikat koji se dobije nakon kursa može pomoći u profesionalnom napredovanju u poduzeću i daljoj karijeri uopće. Moj je problem to što imam troje male djece i samohrana sam majka, a kursevi se održavaju u večernjim satima, od 19h, kada nikome ne mogu ostaviti djecu na čuvanje.
Kad sam zamolila poslodavca da pomakne održavanje kursa u ranijim satima, kad djeca mogu biti na produženom boravku u obdaništu, odbio je, rekavši da ga se ne tiče moja porodična situacija i da ne može samo zbog mene pomjerati termine. Na svoju veliku žalost, nisam u mogućnosti učestovati u edukaciji koja bi mi značajno pomogla u daljnjem profesionalnom napredovanju, a time poboljšala i moju finansijsku situaciju. Može li se išta učiniti?

Odgovor:
U Vašem slučaju poslodavac provodi indirektnu (neposrednu) diskriminaciju po osnovu spola. Kako biste zaštitili svoja prava, možete se obratiti se Instituciji Ombudsmana za ljudska prava u BiH podnošenjem žalbe, ali i tražiti zaštitu putem suda.

U konkretnom slučaju iako je odluka o vremenu održavanja kursa naizgled neutralna i ne favorizira niti jednu društvenu skupinu, diskriminatorna je prema ženama (posebno ukoliko imaju malu djecu i samohrane su majke), a na kojima je tradicionalno i stereotipno veći teret brige o porodičnim obavezama nego kada su u pitanju muškarci. Time su Vam umanjeni izgledi za stručno usavršavanje i napredovanje. Po zaprimanju Vaše žalbe Ombudsman će pokrenuti postupak, upozoriti poslodavca na rodnu i socijalnu neosjetljivost prakse koju je odredio, tražiti od njega očitovanje i provjeriti je li termin mogao biti pomaknut. Ukoliko se utvrdi da ta mogućnost postoji, Ombudsmen će dati preporuku da se odredi drugi termin, a zatim pratiti je li poslodavac postupio po preporuci. Ukoliko poslodavac ne postupi po preporukama Ombudsmana, možete zaštitu prava tražiti pred općinskim sudom.

Osnovno zakonsko uporište:
– Zakon o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik BiH“ broj 59/09)

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)