Jačamo kapacitete centara za socijalni rad u radu na predmetima trgovine ljudima

Rad na senzibilizaciji jednako je važan za sve profesionalce/ke – pružaoce usluga pomoći, podrške i zaštite. Sa predstavnicama centara za socijalni rad sa područja dobojske regije razgovarale smo o ulozi centara u slučajevima trgovine ljudima. Zajedno, koristeći resurse NVO poput Centar ženskih prava, moguće je doprinijeti jačanju sistemskog informisanja žrtava trgovine ludima i preuzimanju aktivije uloge centara za socijalni rad u podnošenju zahtjeva za naknadu štete za žrtve trgovine ljudima.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)