(Ne)Ostvarivanje alimentacije – Problemi, prepreke i propusti

Izradom ove kratke Analize želimo ukazati na specifičnosti i probleme sa kojima se žene susreću prilikom ostvarivanja prava na alimentaciju – izdržavanje djece. Prepreke i propusti prezentirani u Analizi  opisuju probleme koji dovode do otežanog pristupa pravima i pravdi zbog manjkavosti pravnih propisa i/ili nedosljedne primjene istih na području Federacije Bosne i Hercegovine. Analiza se prvenstveno temelji na podacima koji su dobijeni direktnim radom sa ženama putem servisa besplatne pravne pomoći.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)