Sažetak nalaza prvog monitoringa krivičnih postupaka u predmetima rodno zasnovanog nasilja

Ovaj dokument predstavlja sažetak nalaza monitoringa suđenja krivičnih postupaka u predmetima spolno i rodno zasnovanog nasilja. Monitoring je proveden u periodu od februara do oktobra 2011. godine na 8 sudova: Kantonalni sudovi u Zenici, Tuzli, Sarajevu i Novom Travniku; Općinski sudovi u Zenici, Tuzli, Sarajevu i Travniku. Analizom su obuhvaćeni najvažniji apekti krivičnog postupka koji su bili u fokusu praćenja: primjena materijalnog prava, tretman žrtve u okviru postupka, kaznena politika u krivičnim djelima, suđenje u razumnom roku, analiza uslova pod kojima se odvijalo suđenje, maloljetnici kao žrtve u krivičnom postupku, problemi u dokazivanju. Monitoringom je obuhvaćeno 145 predmeta. Praćenje predmeta obuhvatalo je prisustvo ročištima, uvid u sudske spise, uvid u arhivirane spise. Pogledajte fact sheet kao i cijeli Izvještaj.

Support