Sažetak nalaza prvog monitoringa krivičnih postupaka u predmetima rodno zasnovanog nasilja

Ovaj dokument predstavlja sažetak nalaza monitoringa suđenja krivičnih postupaka u predmetima spolno i rodno zasnovanog nasilja. Monitoring je proveden u periodu od februara do oktobra 2011. godine na 8 sudova: Kantonalni sudovi u Zenici, Tuzli, Sarajevu i Novom Travniku; Općinski sudovi u Zenici, Tuzli, Sarajevu i Travniku. Analizom su obuhvaćeni najvažniji apekti krivičnog postupka koji su bili u fokusu praćenja: primjena materijalnog prava, tretman žrtve u okviru postupka, kaznena politika u krivičnim djelima, suđenje u razumnom roku, analiza uslova pod kojima se odvijalo suđenje, maloljetnici kao žrtve u krivičnom postupku, problemi u dokazivanju. Monitoringom je obuhvaćeno 145 predmeta. Praćenje predmeta obuhvatalo je prisustvo ročištima, uvid u sudske spise, uvid u arhivirane spise. Pogledajte fact sheet kao i cijeli Izvještaj.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)