Uslovne kazne i dalje dominiraju!

„Centar za pravnu pomoć ženama“ Zenica je u periodu od 12 mjeseci 2013/2014 izvršio monitoring krivičnih postupaka spolno i rodno zasnovanog nasilja. Od 227 praćenih predmeta najveći broj sankcija je u ivdu uslovne kazne, njih 101 (65%). Nije zabilježen predmet u kojem je izrečena zaštitna mjera. Krivičnopravne sankcije za djela SRZN su generalno uzevši blage, na granici, a ponekad i ispod granice propisane zakonom. Pročitajte izvadak iz analitičkog izvještaja kao i cijeli tekst Izvještaja.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)