Podrška sankcionisanju nasilja koje se vrši upotrebom modernih tehnologija

IMG 4192U okviru projekta „Iskorak ka unapređenju zaštite od nasilja“ danas je u prepunoj sali općine Doboj jug održan konsultativni sastanak. Sastanku su prisustvovali/e predstavnici/ce policije, Službe za društvene djelatnosti, pedagoškog zavoda i nevladinih organizacija. Prvi dio sastanka bio je posvećen prezentiranju preliminarnih rezultata istraživanja stavova, mišljena i znanja ispitanika/ca iz svih 12 općina Ze-do kantona na temu nasilja nad ženama i novog oblika nasilja koje se čini upotrebom modernih tehnologija i uređaja.

Tokom drugog dijela sastanka diskutovali/e smo o problematici prijavljivanja i procesuiranja nasilja nad ženama, kao i o izazovima i preprekama za procesuiranje nasilja koje se čini upotrebom modernih tehnologija i uređaja. Učesnici/e su izrazili/e zabrinutost pojavnošću ovog problema i prijekom potrebom za njegovo sankcionisanje.

Ovaj projekat je omogućila velikodušna podrška američkog naroda putem Američke ambasade u Sarajevu i svi stavovi, mišljenja i zaključci izneseni u projektu ne odražavaju nužno stav Američke ambasade ili Vlade SAD, već isključivo autora.

Konsultativni sastanak za unapređenje zaštite od nasilja

U prostorijama Centra za socijalni rad u Tešnju održan je sedmi konsultativni sastanak sa predstavnicima/cama policije, centra za socijalni rad i nevladinim organizacijama.

Konsultativni sastanci održavaju se u svih 12 općina Ze-do kantona i imaju za cilj da, zajedno sa našim sagovornicima/cama, dođemo do prijedloga za unapređenje postojećih mehanizama zaštite od nasilja nad ženama, kao i prijedloga za sankcionisanje nasilja koje se vrši upotrebom modernih tehnologija i uređaja.

Ovaj projekat je omogućila velikodušna podrška američkog naroda putem Američke ambasade u Sarajevu i svi stavovi, mišljenja i zaključci izneseni u projektu ne odražavaju nužno stav Američke ambasade ili Vlade SAD, već isključivo autora.

Relevatni akteri za zaštitu od nasilja u općini Vareš podržali inicijativu za sankcionisanje nasilja koje se čini upotrebom modernih tehnologija i uređaja

IMG 3794U Varešu je danas održan 5 konsultativni sastanak koji je dio aktivnosti po projektu „Iskorak ka unapređenju zaštite od nasilja“.

Prisutni/e su izrazili zabrinutost pojavnošću ovakvog vida nasilja i ograničenih mogućnosti u pružanju zaštite. Pružena je puna podrška inicijativi i ponuđeno partnerstvo kako bi se pravovremeno reagovalo, a sve u cilju zaštite žena i djece od nasilja koje se čini upotrebom savremenih vidova komunikacije.

Zahvaljujemo se svim prisutnima na iskazanom interesu za učešće u procesu kreiranja mehanizama za zaštitu od ovog vida nasilja.

Fotografije sa sastanka možete pogledati na ovoj poveznici.

Ovaj projekat je omogućila velikodušna podrška američkog naroda putem Američke ambasade u Sarajevu i svi stavovi, mišljenja i zaključci izneseni u projektu ne odražavaju nužno stav Američke ambasade ili Vlade SAD, već isključivo autora.

U Visokom održan konsultativni sastanak

1 3U Visokom je danas održan četvrti po redu konsultativni sastanak u okviru projekta pod nazivom „Iskorak ka unapređenju zaštite od nasilja“.

Cilj sastanka bio je da zajedno sa institucionalnim partnerima sa područja Općine Visoko razgovaramo o problemima sa kojima se suočavaju u radu na procesuiranju slučajeva nasilja u porodici i nasilja prema ženama i djeci, kako bi zajedno inicirali postupak unapređenja postojećih mehanizama zaštite. Sastanku su prisustvovali predstavnici/ce centra za socijalni rad, doma zdravlja, suda i medija. 

Specifični fokus sastanka bio je na davanju prijedloga u vezi zaštite od nasilja koje se čini upotrebom savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija i uređaja.

Fotografije sa sastanka možete pogledati na ovoj poveznici.

Ovaj projekat je omogućila velikodušna podrška američkog naroda putem Američke ambasade u Sarajevu i svi stavovi, mišljenja i zaključci izneseni u projektu ne odražavaju nužno stav Američke ambasade ili Vlade SAD, već isključivo autora.

Iskorak ka unapređenju zaštite od nasilja

IMG 5454Održavanjem konsultativnih sastanak u Usori, Maglaju i Žepču Centar za pravnu pomoć ženama započeo je drugu fazu implementacije projekta pod nazivom „Iskorak ka unapređenju zaštite od nasilja“.

Tokom prethodna dva dana aktivistice Centra i predstavnici/ce policije, centara za socijalni rad, suda, NVO i medija razmjenivali/e su svoja iskustva i definisali prepreke koje stoje na putu adekvatne prevencije i zaštite od nasilja nad ženama.

Poseban fokus sastanaka posvećen je problemu nasilja koje se čini upotrebom modernih tehnologija. Zbog nepostojanja zakonskog okvira koji bi regulisao zaštitu od ove vrste nasilja Centar, kao i institucije sistema nadležne za zaštitu nasilja i nasilja u porodici ostaju nemoćne.

Ovi sastanci biće jedna od vodilja u kreiranju i/ili unapređenju zakonskih mogućnosti i mehanizama zaštite od nasilja, sa fokusom na nasilje koje se čini upotrebom modernih tehnologija.

Fotografije sa sastanaka možete pogledati na ovoj poveznici.

Ovaj projekat je omogućila velikodušna podrška američkog naroda putem Američke ambasade u Sarajevu i svi stavovi, mišljenja i zaključci izneseni u projektu ne odražavaju nužno stav Američke ambasade ili Vlade SAD, već isključivo autora.